INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též “Nařízení GDPR”) poskytuje hráč souhlas spolku:
RUGBY CLUB GRIFFINS JABLONEC NAD NISOU, z. s, se sídlem Pražská 1419/96, 466 01 v Jablonec nad Nisou, IČ: 04996097 poskytuje tyto údaje:

 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození,
 3. email,
 4. telefonní číslo

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem smluvního vztahu v oblasti pořádání sportovní akce

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 3 po dobu 3 týdnů ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Účel zpracování

 • Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje hráčů uvedené v přihlašovacím systému webové stránky (www.rugby-jablonec.cz) pro účely plnění smluvního vztahu v oblasti pořádání sportovní akce a související činností.
 • Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 3 týdnů od jejich poskytnutí.
 • Správce zajistí, že po celou dobu zpracování a uchovávaní budou osobní údaje hráče zabezpečeny proti úniku nebo neoprávněným zásahům a nebudou zpřístupněny neoprávněným osobám.
 • Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.

Souhlas hráčů je vyžadován:

 1. pro účely marketinku 
 1. pro účely zveřejnění výsledků z turnaje, žebříčku atd. na stránkách správce www.rugby-jablonec.cz a na sociálních sítích provozovaných správcem.
 1. pro účely pořizování audiovizuálních záznamů, hráč souhlasí s tím, že záznamy, na kterých je zachycen, může správce zveřejnit za účelem propagace své činnosti. Dále za účelem podrobného zpravodajství z konané akce na jím provozovaném webu www.rugby-jablonec.cz, jeho profilech na sociálních sítích a v tiskovinách (jak v tištěné tak elektronické podobě).

Práva hráčů:

1. právo na opravu a doplnění osobních údajů-hráč má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají

2. právo vzít souhlas kdykoliv zpět a to zasláním emailu na kontaktní adresu správce

3. právo požádat správce o vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů hráče 

4. právo v případě pochybností s dodržováním povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

  • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),

  • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

  • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

  • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

  • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

  • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

  • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.Přihlašte se k odběru novinek

Naši partneři